Gældende love for Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

§ 1 Foreningens Formål

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) har til opgave at varetage sine medlemmers interesse i ophjælpningen af fiskebestanden i de nærmeste åer, søer og kystvande og adgang til fiskeri i disse.

 Stk. 2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune.

 Stk. 3 Horsens og Omegns Sportsfiskerforening er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

 Stk. 4 For at ændre paragraf 1 kræves 4/5 af de afgivne stemmer for ændringen.

§ 2 Foreningens Medlemmer.

 Alle, der er fyldt 7 år, kan blive medlem af foreningen.

 Stk. 2 Foreningen kan bestå af følgende afdelinger:

  • Juniorafdeling
  • Seniorafdeling
  • Pensionistafdeling

Bestyrelsen kan oprette flere underafdelinger, dette skal godkendes på den efterfølgende ordinære generalfor­samling.

 Stk. 3 Medlemmerne kategoriseres i følgende kategorier:

  • Juniorer (7 – 17 år)
  • Ungdom (18 – 25 år)
  • Seniorer (26 – 65 år (Den officielle folkepensionsalder))
  • Pensionist ((Den officielle folkepensionsalder) + år).

Stk. 4 Pensionister opnår eventuelt pensionistkontin­gent året efter opnåelse af den officielle pensionsalder.

Stk. 5 Eventuel udelukkelse af et medlem kan besluttes af foreningens bestyrelse, og skal godken­des på efterfølgende generalforsamling. Det sus­pen­derede medlem skal have skriftlig besked om bestyrelsens afgørelse. Et suspende­ret medlem mister alle medlemsrettigheder med øjeblikkelig virkning og har ikke krav på at få refunderet kontin­gent eller dele deraf.

Stk. 6 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens kasserer. Udmeldelse har kun gyldig­hed fra en 1. januar. Forudbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 3 Medlemmernes rettigheder og pligter.

Ret til fiskeri i foreningens fiskevand eller dele deraf har enhver, der er forsynet med gyldigt årskort, gæstekort eller dagkort til dele af foreningens fiskevand og i øvrigt overholder reglerne for fisketegn. Kun fiskeri med én stang og snøre er tilladt.

Stk. 2 Alle der fisker i foreningens fiskevand skal overholde de af bestyrelsen fastsatte særlige regler for fiskeri i foreningens fiskevand. De særlige regler kan være en skærpelse af de nationale regler.

Stk. 3 Enhver fiskende er pligtig at fremvise gyldigt fiskekort og evt. fisketegn.

Stk. 4 Det er ethvert medlems pligt at udvise hensynsfuld adfærd på fiskepladsen. Færdsel til og ved fiskevandet må kun foregå på de anviste ad­gangs­veje og stier. Parkering af biler må kun ske på de af foreningen anviste steder. Der skal endvidere udvises hensyn overfor vildtet, dyr på marker og enge. Nedtræden af afgrøder, beskadigelse af hegn samt henkastning af alle former for affald, er strengt forbudt.

Stk. 5 Ved foreningens fiskevande bør medlemmer­ne påse, at der ikke sker overtrædelser af HOS. – love og særlige regler eller af fiskerilovene. Eventuel overtræ­delse skal anmeldes til én af foreningens opsyns­mænd, eller til et medlem af bestyrelsen.

Stk. 6 Det er forbudt foreningens medlemmer at udøve selvtægt og konfiskere fiskeudstyr.

Stk.7 Overtrædelse af HOS. – vedtægter, særlige regler og/eller fiskerilovene kan medføre eksklusion fra foreningen efter reglerne i § 2.

Stk. 8 Medlemmerne modtager foreningens blad FLUEN, og nye medlemmer desuden et eksemplar af foreningens love samt særlige regler. Foreningens fiskevand fremgår af hjemmesiden.

  1. Bestyrelsen kan beslutte, at udsendelser, herunder Fluen m.m. til foreningens medlemmer sker elektronisk.

 § 4. Foreningens økonomi.

 Kontingent for det efterfølgende år fastsættes hvert år af medlemmerne på den ordinære generalforsamling.

 Stk. 2 Indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen.

 Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter prisen for gæstekort og dagkort.

 Stk. 4 Medlemmers børn eller børnebørn under 12 år må, under ledsagelse og ansvar af medlemmet, fiske gratis i foreningens vand.

 Stk. 5 Ved indmeldelse efter 1. august betales halv pris af de godkendte kontingenter, dog betales fuldt indmeldelsesgebyr. Ved indmeldelse efter 1. november betales ikke kontingent, dog betales indmeldelsesgebyr. Juniorer skal ikke betale indmeldelsesgebyr.

 Stk. 6 Kontingent betales helårligt og opkræves i januar måned og skal være betalt inden den 10. februar. Betales kontingentet ikke inden denne dato betragtes vedkommende som slettet af foreningens medlemsliste. Ved senere indbetaling er H.O.S. berettiget til at opkræve et nyt indmeldelsesgebyr. Kontingent gælder kalenderåret.

Stk. 7 Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 8 Regnskabet skal afleveres til foreningens revisorer senest 14 dage før, det fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 9 Foreningens aktiver i form af grunde, bygninger og større materiel kan ikke afhændes uden en generalforsamlings godkendelse.

 § 5. Generalforsamling.

 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes i første halvdel af marts måned, og indvarsles senest 14 dage forud på foreningens hjemmeside, elektronisk udsendelse samt i klublokalet med angivelse af dagsorden. Kun medlemmer med gyldig kvittering for indbetalt kontingent har adgang til generalforsamlingen.

 Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam­lingen, skal afleveres elektronisk til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan af besty­relsen indkaldes når som helst. Bestyrelsen skal afholde ekstraordinær generalforsamling inden 21 dage når 1/3 af medlemmerne kræver dette med angivelse af dags­orden. Indkaldelse af ekstraordinær general­forsamling på foreningens hjemmeside samt i klublokalet senest 7 dage før afholdelse.

Stk. 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, når den er lovligt indvarslet. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

 Stk. 6 Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsam­lingen udnævne et medlem, der har ydet en ekstra­or­di­nær indsats for H.O.S. til æresmedlem. Æresmedlemmer har er kontingentfrie.

 § 6. Bestyrelsen.

 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 I en overgangsperiode på 6 år fra vedtægternes godkendelse udvides bestyrelsen med 1 medlem der skal være bosat i Tørring området.

 Er det ikke muligt, at opstille en kandidat fra Tørring området bortfalder bestyrelsesposten.

 Stk. 3 Formand, næstformand og kasserer vælges for to år af gangen af generalforsamlingen. Formanden afgår i lige år, og næstformand og kasserer i ulige år.

Stk. 4 Bestyrelsens øvrige medlemmer afgår med halvdelen hvert år.

  1. Den i stk. 2 nævnte bestyrelsespost afgår i lige år.

Stk. 5 Bestyrelsen vælger selv sekretær.

Stk. 6 Afgår formanden mellem to generalforsamlinger overtager næstformanden formandsposten og bestyrelsen konstituerer sig med ny næstformand.

Stk. 7 Afgår næstformanden eller kassereren mellem to generalforsamlinger konstituerer bestyrelsen sig med en ny næstformand / kasserer.

Stk. 8 Generalforsamlingen vælger desuden 2 revisorer, der afgår skiftevis årligt samt 3 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant. Suppleanter vælges for 1 år af gangen

Stk. 9 Genvalg til de i stk. 1, 2 og 7 nævnte poster kan finde sted.

§ 7. Foreningens opløsning.

 Foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, og hertil kræves 4/5 af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Ved opløsning vil foreningens midler være at anvende til forbedre levebetingelserne for fiskene eller andre fiskeri interesser i de nærmeste og dertil bedst egnede fiskevande.

Stk. 3 For at ændre paragraf 7 kræves 4/5 af de afgivne stemmer for ændringen.

 

Lovene ændret og godkendt på generalforsamlingen den 8. marts 2016

  

Hans E. Nielsen

Formand

Jan Karnøe

Næstformand

Harry Madsen

Kasserer

Peter Jensen

Sekretær

Bjarne Nymand

Bestyrelsesmedlem 

Morten Stabell

Bestyrelsesmedlem 

Jørgen Dam

Bestyrelsesmedlem 

Regner Madsen

Bestyrelsesmedlem