Referat fra generalforsamlingen 5. marts 2024

Referat fra generalforsamling tirsdag den 5. marts 2024 kl. 1900 i klublokalet.

27 stemmeberettigede medlemmer mødt.

Dagsorden :

1.       Valg af dirigent.

Lars Veng Rasmussen blev valgt uden modkandidater.

2.       Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev konstateret udsendt i overensstemmelse med foreningens love. Ingen protester.

3.       Formanden aflægger mundtlig beretning

 (Skriftlig beretning er i FLUEN nr. 1 2024 og hjemmesiden).

Formanden konstaterede et pænt, konstant medlemstal, at Fiskeskolen var gennemført igen i 2023, at foreningen deltog i arbejdet med at forbedre Horsens Fjord, at der var adskillige problemer med Hedensted Kommune (beskæring af bredder på døgnfluedagen, udmeldingen om oprensning af Gudenåen, manglende tømning af sandfang og udnyttelse af muligheder for vandparkering. Tak til bestyrelse og medlemmer for delragelse i arbejdet samt til lodsejere. (Hele den mundtlige beretning er bilag til dette referat)

4.       Kassereren aflægger regnskab.

Det reviderede regnskab uden bemærkninger blev fremlagt med indtægter på 193.049 kr., markedsføringsomkostninger på 3.799, administrationsomkostninger på 124.254 kr., andre udgifter på 34.299 samt finansielle omkostninger på 5.543 kr.. Årets resultat bliver derved et overskud på 25.152 kr.

Foreningens anlægsaktiver (Hyttefadet og grund ved Mattrup) er 192.800, de likvide beholdninger er på 195.278. Med hensættelser på 48.591 til juniorer, aktiviteter, fiskevand og anskaffelser på 48.591 giver det en egenkapital på 314.334 kr.

5.       Budget for år 2024.

Budgettet for 2024 blev fremlagt med et forsigtigt skøn for indtægt på kulturaktiviteter (P-vagter) på 25.000 og i øvrigt ret uforandrede poster med et overskud på 6.910 kr.

6.       Indkomne forslag fra medlemmerne.

Lars Veng Rasmussens forslag om udvidet samarbejde med andre foreninger i nærområdet blev indgående drøftet. De eksisterende samarbejder blev forklaret, og tidligere erfaringer blev trukket op. Larses forslag var inspireret af Lystfisker Danmarks undersøgelse af sportsfiskerforeningerne. En henstilling til bestyrelsen om at være årvågen overfor lokale, fremtidige samarbejder med sportsfiskerforeninger blev vedtaget med stort flertal.

7.       Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag.

8.       Fastsættelse af kontingent for år 2025.

Uforandret kontingent i 2025 blev godkendt ved akklamation.

9.       Valg af formand.

På valg er: Hans E. Nielsen

Genvalgt ved akklamation.

10.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

På valg er :                    Peter Jensen (ønsker ikke genvalg)

Jens Moos

Morten Stabel (ønsker ikke genvalg)

Henrik Nikolajsen

Yderligere blev foreslået:

Chiel Robben

John Klindt

Henrik Møller Olesen

Thomas Madsen

Efter skriftlig afstemning valgtes Henrik Nikolajsen, Jens Moos, Henrik Møller Olesen og Thomas Madsen.

11.   Valg af suppleanter.

På valg er:                     Henrik Møller Olesen

Chiel Robben

Thomas Madsen

Idet stemmetallene fra ovennævnte blev lagt til grund, valgtes i rækkefølge Chiel Robben, Mathias Møller Olesen og John Klindt.

 

12.   Valg af revisor.

På valg er: Bent Ole Ludvigsen.

Bent Ole Ludvigsen blev genvalgt med akklamation.

 

13.   Valg af revisorsuppleant.

På valg er: Jens Kvorning

Jens Kvorning blev genvalgt med akklamation.

14.   Eventuelt.

Der blev bedt om en redegørelse for de mange samarbejder om forbedring af miljøet i Horsens Fjord.

 

HOS deltager i:

Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord (Horsens, Hedensted og Odder kommuner samt foreninger med interesse for fjorden).

Kystsamarbejdet (Norddjurs Kommune og sydpå til og med Hedensted Kommune)

Maritim Naturpark Svanegrund (området Horsens Fjord, syd om Endelave, Samsøs vestkyst, nord om Tunø til Norsminde)

 

Foreningen Horsens Ren Fjord er nedlagt.

Horsens Kommune står i spidsen for en fond til restaurering af Horsens Fjord – Ren Horsens Fjord.

 

Formand Hans E. Nielsen takkede afgående bestyrelsesmedlem/sekretær Peter Jensen for mange års godt arbejde for foreningen og Danmarks Sportsfiskerforbund, der havde tildelt Peter forbundets æresdolk. Desuden var der tak til Morten Stabel for en god indsats i bestyrelsesarbejdet igennem adskillige år.

Endelig takkede formanden for god ro og orden og dirigenten for at lede generalforsamlingen.

 

 

Referent: Jan Karnøe

 

 

 

Herefter pokaloverrækkelse:

 

Største/smukkeste fisk fanget i foreningens vand: Mahdi Sheabani for en gedde på 9 kg fra St. Hansted Å.

Største/smukkeste stalling fanget i foreningens vand: Henrik Kure for en stalling på 49,5 cm fra Gudenåen.

Største/smukkeste fisk udenfor foreningens vand: William Mølgaard Jensen for en aborre på 54 cm og 1,475 kg fanget i Køge Å.

Største/smukkeste laks eller havørred fanget på en foreningstur: Henrik Nikolajsen for en havørred på 55 cm fanget i Varde Å.

Familien Nørgaards pokal for Bygholm Å: Jan Karnøe for en havørred på 47 cm og 1,13 kg.

Årets vandkande: René Juul Strandgaard for en grundig vandgang i Skjern Å.

 

 

Herefter franskbrødsmadder på foreningens regning, drikkevarer egen betaling.