bygh09.jpg

Bygholm Å

Kært barn har mange navne - det er åbenbart også en tradition her på egnen, at den samme å kan bære flere navne over sit forløb. Åen kommer fra Løsning/Hedensted-området ved et sammenløb af flere bække til Gesager Å. Herfra løber den nordpå forbi Merringgård, vest om Korning til Klaks Mølle (dambrug), hvor den vestfra modtager Møllebæk og nordvestfra bækken fra Flemming. Nogle kilometer nedstrøms kommer Ølsted Å til sydfra, lige nedenfor Kørup Bro kommer Hatting Bæk sydfra, og endelig lige før motorvejen kommer Robækken nordfra fra det nye industrikvarter. En lille kilometer nedenfor motorvejen løber åen ud i den kunstigt opstemmede Bygholm Sø, der via et i 2001 bygget stryg sender den på de sidste par kilometer gennem Bygholm Park og under/langs gaderne til Horsens Fjord.

Bygholm Sø blev skabt i 1918 (elværk), men siden middelalderen har der ligget vandmøller i området nedenfor Schüttesvej. I Bygholm Park ligger resterne (fundamenterne) af Erik Menveds borg fra 1200-tallet kaldet Slangebjerget.

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har fiskeret fra et par kilometer opstrøms Korning Bro til Lovbyvej kort før udløbet i Bygholm Sø, nogle strækninger på begge sider, andre kun på den ene. Vi har ikke fiskeret i tilløbene, som ikke kan bære intensivt fiskeri, men vi gør et stort restaurerings- og udsætningsarbejde ved dem, fordi de er vigtige for tilvæksten af både bæk- og havørreder.

Disse to fiskearter er de interessanteste og talrigeste, men der er også mange ål. Gedde, brasen, skalle og aborre vandrer op i åen fra søen især om sommeren, ligesom regnbueørreder kan træffes, dels som udslip fra dambruget, dels som opgængere i vinter- og forårsmånederne undsluppet fra havdambrug. Havørredopgangen starter forholdsvis sent, som regel i starten af juli.

Vandføringen er meget varierende (mellem 500 og ca. 15.000 l/sekund). På grund af den megen lerjord reagerer den hurtigt på nedbør, og kan ved hæftige regnskyl blive for plumret til fiskeri, men bliver klar igen på 1-2 døgn. Bunden er på meget store partier af grus, så der kan gydes i hovedløbet, kun de nederste 3-4 km er sandede/dyndede, men ovenfor er der også partier med sandbund. Åen løber generelt igennem enge med græsning til kvæg eller som ligger brak. Der er en del spredt bevoksning langs åen, mest el.

Der er et righoldigt insektliv i og ved åen med mange døgnfluearter, herunder majfluer. Den ret snævre ådal med ringe trafik er et fristed for bl.a. ænder, hejrer, råvildt, harer, fasaner og musvåger.

Fisketrapperne ved Nedermølle (Ølsted Å) og Klaks Mølle er blevet fjernet i henholdsvis 2007 og 2013. Det betyder, at man om efteråret kan forvente at møde havørred opstrøms disse forhenværende spærringer.