Aale02.jpg

Gudenåen opstrøms Åstedbro

Gudenåen er Danmarks længste å og har sit ud spring i Tinnet Krat vest for Tørring og løber ud i Randers Fjord efter 158 km. Det topografiske opland til Gudenåen er på 2800 km2. Allerede på de første kilometer er åen vokset anselig i størrelse. Vandets store betydning som energi har også haft sin indflydelse på Gudenåen. Kraftværker og vandmøller er skudt op langs åen og har spærret for fiskenes frie vandring. Åen som vi kender den dag i dag, har set helt anderledes ud, end den å som vore forfædre har kendt. Som f.eks. ved alle de store opdæmningssøer: Tange sø, Brassø, Borre sø, Gudensø og Vestbirksørene har åen løbet næsten fredeligt igennem. Gudenåen falder i tre afsnit, den øvre del af Gudenåen til Mossø, det er her man finder stallingen. Søhøjlandet indtil Tange og den nedre del af Gudenåen fra Tange til Randers Fjord.

 Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har fiskeretten på to strækninger af den øvre del af Gudenåen i alt ca. 15 km. Det ene stykke – Gammelstrupstykket - strækker sig fra Vandkraftværket i Vestbirk til udløbet af Havbæk 3500 meter nedstrøms, her slynger åen sig som den har gjort gennem generationer. På denne strækning viser åen sig fra sin allersmukkeste side med sving med dybe huller og stryg med strømmende vand, her er der mulighed for at få den store blåmand som stallingen også kaldes i tale. Det er her det lette grej med små tørfluer eller nymfer skal frem.

 Længere opstrøms har foreningen fiskeretten fra lidt nedstrøms Tørring til Åstedbro med mindre stykker indimellem, hvor vi ikke har fiskeret. Ved Tørring er åen 3-4 meter bred og ved Åstedbro ca. 10 meter. Så længe spærringen ved Vestbirk Vandkraft eksisterer, vil ørredbestanden være under pres. Stallingbestanden er ved at rejse sig efter at skarverne var meget hårde ved stallingerne i de to isvintre 2010/11 og 2011/12. Gedde, skalle og knude findes også her.