hanst07.jpg

Store og Lille Hansted Å

Store Hansted Å

Åen har sit udspring ved Østbirk, hvor den afvander Urup Mose. Den passerer Lundum, hvor den har et stort fald, inden den kommer ned i Bygholm/Hansted Enge. Her er den stærkt reguleret og omgivet af dæmninger med pumpestationer. På dette stykke løber den over gammel havbund med meget synlige muslingeskaller i jorden overalt (der er også fundet skeletrester af bl.a. delfin og spækhugger). Efter at have passeret Nørrebrogade løber den gennem Nørrestrand og via Sundet ud i Horsens Fjord. Under Sundbroen er en "port", der lukker af for indstrømning af saltvand i Nørrestrand, når vandet presses ind i fjorden.

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) har fiskeret på nordsiden fra jernbanebroen og nedstrøms til Sønderbrogade. I øvrigt indehaves fiskeretten hovedsagelig af digelaugene, som desværre indtil videre ikke har ønsket fiskere på bredderne. Fra sandfanget nedstrøms Nørrebrogade og ud til Nørrestrand er bredderne ikke matrikuleret, hvorfor der må gælde samme regler som for Nørrestrand.

På HOS's stykke kan åen godt se noget ensformig og lidt kedelig ud. Vanddybden er stort set ringe overalt, og åen er reguleret og spærret inde mellem to diger. Skinnet bedrager - der er faktisk godt med fisk i åen, men de kan være svære at få i tale i lavvandede perioder, specielt om sommeren. Der går altid pæne bækørreder og masser af aborrer af ringe størrelse, men når havørrederne trækker op fra juli, kan der ske overraskelser. Herudover er der godt med ål og i perioder gedder, formentlig trukket op fra Nørrestrand.

Lille Hansted Å/Tolstrup Å

Åen afvander et meget stort område mellem Sattrup ved Østbirk over Tebstrup Sø til Hovedgård. Fra Tolstrup Kirke har den egentlig karakter af slynget å, opstrøms er bækkene stærkt regulerede. 1 km nedstrøms kirken løber åen igennem Hansted Skov, passerer et stort sandfang, løber gennem Egebjerg Sø og imellem Egebjerg og Hansted, hvorefter den med aftagende fald løber gennem enge, passerer under Skanderborgvej for at munde ud i St. Hansted Å.

Egebjerg Sø er kunstig, dæmmet op af en knap 10 m høj dæmning. Nedenfor den lå tidligere Horsens Kommunes vandværk. Ved dæmningen er en velfungerende fisketrappe, hvorigennem næsten alt åens vand passerer i tørre perioder.

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har fiskeret fra et stykke oppe i Hansted Skov til Egebjerg Sø, en km nedenfor søen samt fra Egebjergvej til udmundingen i St. Hansted Å. Egebjerg Sø er fredet, ligesom der er fredningszone om fisketrappen. Opstrøms Hansted er der mange steder god grusbund, nedenfor er bunden mest sandet og til dels bestående af dynd. Bredderne er kraftigt bevoksede, hvad der kan besværliggøre fiskeri især mellem Hansted og Skanderborgvej i sommermånederne.

Tidligere lå et dambrug ved Tolstrup Mølle, hvilket i praksis spærrede for opstrøms fiskepassage, men dambruget er nedlagt i efteråret 2002 og spærringen fjernet. Dette åbner for havørreders gydning højt oppe i bækkene. Der er tidligere udført en del restaureringsarbejder på åen, mest omkring Egebjerg Sø, og fjernelsen af spærringen ved Tolstrup Mølle giver vide perspektiver for forbedring af gydeforholdene opstrøms.

Der er, vandløbets begrænsede størrelse taget i betragtning, en meget stor fast bestand af bækørred, en fin opgang af havørred (og lidt mindre ønskeligt: af regnbueørreder), godt med ål og endelig som i St. Hansted å en sæsonbetonet opgang af aborre og gedde. Egebjerg Sø rummer gedder, skalle og brasen.